About section background

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PORTAL HORSE

1. Úvod

Svou registrací prostřednictvím rozhraní webu https://portal.horse/ nebo aplikace Horse Portal uzavíráte smlouvu („Smlouva“) se společností Portal Horse, SE, IČO: 142 59 389, se sídlem Bolzanova 1679/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. H 2527 („Portal Horse“ nebo „my“), na základě které se stáváte uživatelem našich služeb („Uživatel“ nebo „vy“) a která se řídí těmito všeobecnými podmínkami („Podmínky“).

2. Služby

Tyto Podmínky se vztahují na web https://portal.horse/ a aplikaci Horse Portal, především pak na:

 • sociální síť a komunikátor („Sociální síť“)

 • platformu pro sdílení výsledků vybraných oficiálních závodů nahlášených a spravovaných jezdeckými asociacemi ve vybraných zemích („Výsledky“),

 • platformu pro informace o stájích, včetně nabídky, rezervace a správy stájemi nabízených služeb („Stáje“)

 • platformu pro informace a přehledy rezervací hal a jízdáren, případně dalších služeb nabízených stájemi („Rezervace“)

 • platforma inzerce („Obchod“)

a další weby, aplikace, sdělení a jiné služby Portal Horse („Služby“).

Následující moduly Služeb:

 • Basic:

  • Sociální síť

  • Rezervace

  • Obchod v rozsahu možnosti nákupu bez možnosti inzerce ze strany Uživatele

  • Výsledky pouze v omezeném rozsahu vybraných nezpoplatněných zemí nebo závodů

  Standard:

  • Sociální síť

  • Rezervace

  • Obchod v rozsahu možnosti nákupu a 5 inzercí měsíčně ze strany uživatele. Celkový limit aktivních inzercí v rámci předplatného Standard je 20 aktivních inzercí v jeden okamžik

  • Výsledky v rozsahu modulu Basic a dále v rozsahu vybraných zpoplatněných závodů s limitem jedné vybrané země

  • Stáje v rozsahu možnosti vytvoření 1 profilu stáje

  Premium:

  • Sociální síť

  • Rezervace

  • Obchod v rozsahu možnosti nákupu a 20 inzercí ze strany uživatele měsíčně zdarma. Celkový limit aktivních inzercí v rámci předplatného Standard je 200 aktivních inzercí v jeden okamžik

  • Výsledky v plném rozsahu

  • Stáje v rozsahu možnosti vytvoření až 3 profilů stáje

(společně "Moduly").

Moduly je Uživatel oprávněn užívat na základě předplatného („Předplatné“). Moduly Standard a Premium jsou zpoplatněnými Službami, pro jejichž užívání je potřeba zakoupení Předplatného podle příslušného Modulu.

Registrací Uživatel souhlasí se zaplacením příslušných poplatků a daní („Poplatky“) uvedených v sazebníku dostupném v aplikaci Horse Portal („Sazebník“) a se zvláštními ujednáními Podmínek vztahujícími se na používání Služeb obsažených v Modulech. Uživatel může užívat Služby obsažené v Modulu nejdříve zaplacením Poplatků. V případě, že nedojde ke včasnému zaplacení Poplatků si vyhrazujeme právo poskytování Služeb obsažených v Modulech jednostranně ukončit.

Služby, které nejsou součástí Modulu (např. možnost aktivní inzerce v rámci Modulu Basic), může Uživatel užívat na základě uhrazení jednorázového Poplatku dle Sazebníku.

Výčet Modulů a Služeb je pouze ilustrativní. Portal Horse negarantuje dostupnost veškerých Služeb a Modulů v aplikaci a možnost jejich nákupu a přístupu k nim.

3. Uživatel

Uživatelem Služeb může být pouze fyzická osoba starší 15 let, která při své registraci sdělí pravdivě a úplně své datum narození a současně prohlásí, že je osobou starší 15 let.

4. Uživatelský účet a Profil

Uživateli je při registraci vytvořen uživatelský účet s unikátními přihlašovacími údaji („Uživatelský účet“). Každá osoba může mít pouze jeden Uživatelský účet vedený pod svým skutečným jménem.

Uživateli může ke svému Uživatelskému účtu při registraci vytvořit jeden či více uživatelských profilů („Profil“) prostřednictvím kterých vystupuje v rámci Sociální sítě. Uživatel může zejména vytvořit Profil koně, osoby, skupiny, asociace nebo stáje, a to s přihlédnutím k druhu aktivovaného Předplatného Uživatele.

Uživatel může prostřednictvím svého Uživatelského účtu spravovat Profily dalších Uživatelů, k jejichž správě dostal od těchto Uživatelů oprávnění, v rozsahu tohoto oprávnění.

Profil může být označen příznakem, např. zaměstnanec, trenér, doktor, kovář, doprava apod. v závislosti na službách, které Uživatel prostřednictvím svého Profilu nabízí.

Aplikace umožňuje propojení Uživatelských účtů a přizvání dalších Uživatelů prostřednictvím specifického kódu za účelem vytvoření rodinného účtu („Rodinný účet“). Uživatel, který přizval další Uživatele k propojení Uživatelských účtů v rámci Rodinného účtu („Hlavní uživatel“) má oprávnění spravovat Předplatné k Modulům a Služby čerpané v rámci Uživatelských účtů, které Hlavní uživatel přizval k propojení v rámci Rodinného předplatného („Vedlejší uživatel“). Aplikace umožňuje, aby Hlavní uživatel určil další Uživatele přizvané k propojení v rámci Rodinného předplatného jako další Hlavní uživatele. Ustanovení těchto Podmínek se přiměřeně použijí na Rodinný účet. Uživatel je odpovědný za veškerou aktivitu prováděnou prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

Uživatelský účet a Profil vytvořený Uživatelem, není-li dohodnuto jinak, smažeme po ukončení Smlouvy mezi námi a Uživatelem, nejpozději do 30 dnu od ukončení Smlouvy.

V případě problémů s Uživatelským účtem nebo Profilem se na nás můžete obrátit na e-mailuapp@portal.horse, na webu https://portal.horse/ nebo v aplikaci Horse Portal, tlačítkem Kontaktujte nás.

5. Blokace a smazání Uživatelského účtu a/nebo Profilu a blokace Uživatele

Porušení kterékoli z povinností nebo zákazů stanovených těmito Podmínkami je důvodem pro dočasné nebo trvalé zablokování nebo smazání Uživatelského účtu nebo Profilu Uživatele, je-li Uživatel zakladatelem anebo jediným Uživatelem plně oprávněným spravovat Profil spojený s jeho Uživatelským účtem anebo došlo-li k porušení Podmínek skrze Profil. O délce trvání blokace a důvodech pro blokaci nebo smazání Uživatelského účtu a/nebo Profilu informujeme Uživatele e- mailem.

Kromě blokace nebo smazání Uživatelského účtu a/nebo Profilu, si vyhrazujeme také právo dočasně nebo trvale zablokovat také Uživatele. Zablokovaný Uživatel nemůže užívat naše Služby prostřednictvím jakéhokoli Uživatelského účtu, včetně Uživatelských účtu jiných osob.

Je-li zablokovaný Uživatel zakladatelem anebo jediným Uživatelem plně oprávněným spravovat Profil spojený s jeho Uživatelským účtem, vyhrazujeme si právo smazat také tento Profil.

6. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinnen:

 • Dodržovat tyto Podmínky a veškeré právní předpisy.

 • Poskytovat nám o osobě přesné informace a udržovat je aktuální.

 • Používat ve svém Uživatelském účtu a jím vytvořeném Profilu své skutečné jméno nebo obchodní firmu právnické osoby za kterou jedná.

 • Udržovat přihlašování údaje ke svému Uživatelskému účtu v tajnosti.

 • Dodržovat při užívání Služeb platné právní předpisy.

Uživatel nesmí:

 • Vytvářet Uživatelský účet a využívat Služby, pokud je osobou mladší 15 let.

 • Umožnit užívání Služeb osobám, které podle těchto Podmínek nemohou Služby užívat, zejména nesmí umožnit užívání Služeb zablokovaným Uživatelům, osobám mladším 15 let.

 • Falšovat nebo zkreslovat svou identitu, vytvářet Uživatelský účet nebo Profil pomocí nepravdivých údajů nebo vytvářet Uživatelské účty pro kohokoliv jiného než pro sebe.

 • Používat cizí Uživatelské účty a Profily, pokud k tomu není oprávněn.

 • Poskytnout svůj Uživatelský účet nebo přihlašovací údaje ke svému Uživatelskému účtu jiné osobě.

 • Prozrazovat prostřednictvím Služeb informace, které nemá právo prozradit, jako jsou důvěrné informace třetích osob.

 • Chovat se k ostatním Uživatelům nebo třetím osobám hrubě nebo jinak nevhodně či v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem nebo právními předpisy. Zejména nesmí ostatní Uživatele nebo třetí osoby obtěžovat, urážet, ponižovat, zostuzovat, vulgárně nebo sexuálně napadat nebo je k takovému chování nabádat.

 • Porušovat svým chováním ve Službách nebo jejich prostřednictvím právní předpisy, především pak nesmí šířit lži, zavádějící, nenávistné, nepravdivé, útočné, sexuální nebo násilné informace nebo obsah.

 • Bez našeho souhlasu používat nebo odkazovat na obchodní název nebo loga „Portal Horse“, „Horse Portal“ nebo odkazovat na naše Služby.

 • Vyvíjet, podporovat nebo používat software, zařízení, skripty, roboty nebo jakékoliv jiné způsoby nebo postupy (včetně webových prohledávacích modulů, zásuvných modulů a doplňků prohlížeče, nebo jakékoliv jiné technologie) za účelem získávání údajů ze Služeb nebo jiného kopírování profilů a jiných údajů ze Služeb.

 • Potlačovat jakékoliv bezpečnostní funkce nebo obcházet či obelhávat jakékoliv nástroje kontroly přístupu nebo omezení používání Služby (jako jsou limity počtu vyhledávání podle klíčových slov nebo počtu zobrazení profilů).

 • Kopírovat, používat, prozrazovat nebo rozšiřovat jakékoliv informace získané ze Služeb, ať už přímo nebo prostřednictvím třetích stran (jako jsou vyhledávače), bez souhlasu Portal Horse.

 • Porušovat práva Portal Horse, ostatních Uživatelů nebo třetích osob k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv, patentů, obchodních značek, obchodních tajemství nebo jiných souvisejících nebo obdobných práv.

 • Zveřejňovat cokoli, co obsahuje softwarové viry, červy nebo jakýkoli jiný závadný kód.

 • Zpětně zhotovovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód Služeb nebo jakékoliv související technologie, která není otevřeným softwarem.

 • Pronajímat, půjčovat, obchodovat, prodávat nebo přeprodávat či jinak zpeněžovat Služby nebo údaje s nimi související nebo přístup do nich bez souhlasu Portal Horse.

 • Používat roboty nebo jiné automatizované způsoby přístupu ke Službám, přidávání nebo stahování kontaktů a posílání nebo přesměrování zpráv.

 • Sledovat dostupnost, výkon nebo funkčnost Služeb za jakýmkoli konkurenčním účelem.

 • Jakýmkoli způsobem, včetně metod „rámování“ a „zrcadlení“, kopírovat nebo jinak simulovat vzhled nebo funkci Služeb.

 • Překrývat nebo jinak upravovat Služby nebo jejich vzhled (jako je např. přidávání prvků do Služeb nebo odstraňování, zakrývání nebo zatemňování reklamy obsažené ve Službách).

 • Narušovat chod Služeb nebo je nepřiměřeně zatěžovat (např. spamem, útokem, odmítáním servisu, viry, hracími algoritmy).

7. Nákup a úhrada Předplatného

Uživatel může skrze osobní Profil svého Uživatelského účtu zakoupit na zvolené období Předplatné k Modulům právě dostupným v aplikaci a přistupovat ke Službám, které jsou součástí Modulu.

Uživatel může zakoupit Předplatné k Modulům a Služby také pro Vedlejší uživatele v rámci Rodinného účtu.

Uživatel může Předplatné zakoupit jednorázově nebo formou opakujících se plateb. Platnost Předplatného je 30 dní od jeho úhrady. V případě prodlení s úhradou Poplatků souvisejících s dosavadním typem Předplatného dle Sazebníku ztrácí Uživatel přístup ke Službám daného zpoplatněného Modulu Předplatného a uplatní se na nej Modul Basic. Uživatel ztrácí přístup také k veškerému souvisejícímu obsahu, včetně obsahu vytvořeného Uživatelem a Uživatelských Profilů, vázanému na daný zpoplatněný Modul (např. profil stáje, aktivní inzerce apod.) – obsah však zůstane nadále viditelný v aplikaci Horse Portal, neurčí-li Uživatel jinak. K obsahu vytvořenému Uživatelem a sdíleném s dalšími Uživateli (např. přístup ke spravování Profilu) ztrácí přístup také ostatní Uživatelé. Veškerý obsah bude 60. dnem prodlení s úhradou Poplatků souvisejících s dosavadním typem Předplatného dle Sazebníku zablokován, tj. obsah vytvořený v rámci zpoplatněného Modulu Předplatného nebude v aplikaci Horse Portal nadále zobrazován (např. profil stáje nebude dále viditelný). K trvalému smazání obsahu dojde nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel přestane hradit Poplatky za příslušný Modul Předplatného.

Úhrada Předplatného probíhá v závislosti na zvoleném Modulu podle pokynů při nákupu zpravidla platebními prostředky Uživatele (zejm. platební kartou, Google Pay, Apple Pay).

Uživatel může v průběhu užívání Služeb změnit Modul svého Předplatného:

 • V případě, že Uživatel přechází na dražší Modul, doplatí požadovanou částku podle zvoleného Modulu.

 • V případě, že Uživatel přechází na levnější Modul, rozdíl mezi již uhrazenými cenami Modulů se Uživateli nevrací. Uživatel se však v takovém případě může kdykoli po dobu, po kterou má vyšší Modul předplacen, bezplatně vrátit k vyššímu Modulu.

Zakoupení Předplatného může být předmětem směnných poplatků nebo rozdílů v cenách na základě lokality odkud Uživatel Předplatné kupuje (např. směnné kurzy).

Vyhrazujeme si právo uchovávat Uživatelovy uložené platební údaje a údaje o jeho platebních prostředcích a strhávat Poplatky za Předplatné ze zvoleného platebního prostředku v závislosti na zvoleném způsobu úhrady buď jednorázově nebo opakovaně na začátku zvoleného období, dokud nedojde ke zrušení Předplatného.

Uživatel může Předplatné kdykoli zrušit. Při zrušení Předplatné může Uživatel užívat Služby obsažené v Modulu daného Předplatného nejpozději do dne předcházejícímu dni, který je určen jako nejbližší následující platební den ode dne, kdy došlo ke zrušení Předplatného.

Umožňuje-li to aplikace, může Uživatel zakoupit jednorázově přístup ke Službám z vybraných Modulů, například zvýšení počtu inzercí v Obchodě či zvýšení limitu aktivních inzercí. Ustanovení o nákupu a úhradě Předplatného se použijí přiměřeně.

Pravidla pro vrácení úhrady Předplatného

 • V případě, že Uživatel vypoví Smlouvu s Portal Horse, nevzniká mu nárok na vrácení částky uhrazené za Předplatné. Při odstoupení od Smlouvy vrátí Portal Horse Uživateli, který je spotřebitelem, částku uhrazenou za Předplatné pouze tehdy, pokud Uživatel funkce Předplatného před odstoupením nevyužil.

 • Ukončíme-li zcela kteroukoli ze Služeb, která je součástí Vašeho Předplatného, vrátíme Vám poměrnou částku uhrazenou za zakoupené Předplatné. Přenesení funkcionalit některé ze Služeb do jiné ze Služeb či sloučení Služeb se nepovažuje za ukončení; Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení úhrady za zakoupené Předplatné. Uživatel, se kterým byla vypovězena Smlouva z důvodu porušení Podmínek nebo kterému byl z tohoto důvodu dočasně nebo trvale zablokován Uživatelský účet nemá nárok na vrácení částky uhrazené za nákup Předplatného.

Informace o svých nákupech Předplatného, včetně možnosti zrušit Předplatné, v aplikaci Horse Portal, v sekci Správa předplatného.

V případě reklamace platby, zneužití platebního prostředku nebo jiných problémů s platbou nebo Předplatným se na nás můžete obrátit na e-mailu subscription@portal.horse, nebo v aplikaci Horse Portal, tlačítkem Kontaktujte nás.

8. Oznámení a zprávy

Souhlasíte s tím, že vám budeme poskytovat oznámení a zprávy následujícími způsoby:

 • přímo v Aplikaci

 • odesláním pomocí kontaktních údajů, které jste nám poskytli (např. e-mailová adresa, mobilní číslo, fyzická adresa)

Bližší podmínky jsou upraveny v Zásadách ochrany soukromí.

9. Sdílení obsahu a informací

Naše Služby umožňují posílání zpráv, psaní příspěvků ve skupinách, nahrávání fotografií a videí, zveřejňování odkazů a zveřejňování inzerátů.

Informace a obsah, které sdílíte nebo zveřejňujete, mohou být zobrazeny jinými Uživateli nebo třetími osobami, které nejsou Uživateli Služeb, není-li určeno jinak, například umožněním nastavit okruh osob, které mohou vidět určitý obsah nebo informace.

Nejsme povinni publikovat prostřednictvím Služeb jakékoli informace nebo obsah Uživatele a můžeme je odstranit i bez předchozího oznámení.

10. Licenční ujednání

Ve vztahu k obsahu a informacím, které zadáte, nahrajete nebo zveřejníte ve Službách udělujete Portal Horse následující a nevýhradní licenci:

Celosvětové, přenosné a dále převoditelné právo používat, kopírovat, upravovat, distribuovat, publikovat a zpracovávat informace a obsah, které poskytnete prostřednictvím našich Služeb a služeb třetích stran, a to bez jakéhokoli dalšího souhlasu, oznámení a/nebo kompenzace vám nebo třetím stranám. Tato práva jsou omezena následujícím způsobem:

 • Licenci můžete pro určitý obsah ukončit tak, že obsah nebo informace ze Služeb smažete nebo smažete svůj Uživatelský účet, vyjma rozsahu, v jakém jste obsah nebo informace sdíleli s ostatními Uživateli nebo třetími osobami jako součást Služby, které jej zkopírovaly, sdílely nebo uschovaly.

 • Obsah nepoužijeme do reklam na produkty a služby třetích stran bez vašeho zvláštního souhlasu. Nicméně máme právo, bez zaplacení vám nebo třetím stranám, zobrazovat reklamy vedle vašeho obsahu a informací, a vaše sociální aktivity mohou být viditelné a obsažené v reklamách, jak je popsáno v Zásadách ochrany soukromí. Pokud použijete funkci Služby, můžeme se o tom zmínit u vašeho jména nebo fotky za účelem propagace této funkce v našich Službách, v souladu s vaším nastavením.

 • Vyžádáme si váš souhlas, pokud budeme chtít dát třetím stranám právo publikovat vaše příspěvky mimo Služby. Pokud se však rozhodnete sdílet svůj příspěvek jako „veřejné, kdokoliv nebo podobné“, zapneme funkci, která umožňuje ostatním Uživatelům vkládat tento veřejný příspěvek do služeb třetích stran, a také umožníme vyhledávačům, aby byl tento veřejný obsah vyhledatelný prostřednictvím jejich služeb.

 • Můžeme upravit váš obsah a změnit jeho formátování (např. ho přeložit nebo přepsat, změnit velikost nebo rozvržení textu či typ souboru nebo odstranit metadata), nebudeme však měnit smysl vašeho sdělení.

Souhlasíte, že budeme mít přístup a můžeme uchovávat, zpracovávat a používat všechny informace a osobní údaje, které poskytnete, v souladu s podmínkami Zásad ochrany soukromí a s vašimi předvolbami.

Pokud společnosti Portal Horse předložíte jakékoli návrhy nebo připomínky týkající se našich Služeb, souhlasíte s tím, že tyto návrhy a připomínky můžeme používat a sdílet za jakýmkoli účelem, a to bez jakékoli kompenzace.

11. Dostupnost a omezení Služeb

Můžeme kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit kteroukoli z našich Služeb, včetně hrazených Modulů, a upravovat ceny Předplatného.

Nezavazujeme se uchovávat nebo nadále zobrazovat jakékoliv informace nebo obsah zveřejněný Uživateli.

Nemáme povinnost uchovávat ani udržovat jakýkoli obsah nebo informace, které vy nebo ostatní poskytnete, ani vám poskytovat jejich kopie, vyjma rozsahu, který vyžadují platné právní předpisy, a rozsahu popsaného v našich Zásadách ochrany soukromí.

Vyhrazujeme si právo omezit používání Služeb Uživateli, včetně možnosti přidávat příspěvky a kontaktovat ostatní Uživatele, pozastavit nebo zrušit Uživatelský účet, pokud Uživatel poruší tyto Podmínky, platné právní předpisy nebo Službu zneužije. Toto právo se vztahuje také na Služby, které jsou součástí hrazených Modulů. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na celé ani částečné vrácení či snížení úhrady za Předplatné.

Neposkytujeme žádné záruky ohledně Služeb, jejich nepřerušenosti, dostupnosti nebo bezchybnosti. Vyhrazujeme si možnost Služby bez předchozího upozornění dočasně znepřístupnit, a to zejména z důvodu technické odstávky, včetně Služeb, které jsou součástí hrazených Modulů. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na celé ani částečné vrácení či snížení úhrady za Předplatné.

Vylučujeme jakoukoli naši odpovědnost nebo záruky na naše Služby, včetně jakékoliv implicitní záruky vlastnictví, přesnosti údajů, neporušování, prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu.

12. Vyloučení odpovědnosti

Nekontrolujeme obsah nebo informace zveřejněné Uživateli a neneseme za ně odpovědnost, a to ani za obsah nebo informace, které mohou být nepřesné, neúplné, zavádějící, nelegální, útočné nebo jinak závadné. Portal Horse nenese odpovědnost ani za zneužití Služeb.

Kliknutím na některé odkazy na webu https://portal.horse/ a v aplikaci Horse Portal může dojít k přesměrování Uživatele na webové stránky nebo aplikace třetích osob. Ve vztahu k webovým stránkám a aplikacím třetích osob neneseme odpovědnost.

Vylučujeme také jakoukoli naši odpovědnost za ušlý zisk nebo ušlé obchodní příležitosti, poškozenou reputaci, ztrátu údajů i jakékoliv jiné škody, a to i nepřímé, způsobené našimi Službami nebo jejich selháním, či jejich užíváním Uživatelem nebo jinými Uživateli. V případě vzniku zákonné odpovědnosti naše odpovědnost za majetkovou a nemajetkovou újmu nikdy nepřesáhne částku odpovídající trojnásobek Uživatelem uhrazených Poplatků za Předplatné, nejvýše však 100 000 Kč.

Tato omezení odpovědnosti se nevztahují na odpovědnost za smrt nebo zranění, podvod, hrubou nedbalost, úmyslné pochybení, nebo takové případy nedbalosti, kde byly porušeny materiální závazky, což jsou takové, které jsou předpokladem našeho poskytování služeb a na které se můžete přiměřeně spoléhat, ale pouze v případě, že škody byly způsobeny přímo tímto porušením a byly předvídatelné při uzavření této Smlouvy, a pouze v rozsahu, v jakém jsou v kontextu této Smlouvy typické.

Portal Horse může pomoci umožnit navázat spojení Uživatelům a třetím osobám, které nejsou Uživateli, nabízejícím zboží nebo služby. Portal Horse toto zboží a služby neposkytuje, ani nezaměstnává osoby, které by je poskytovaly. Berete na vědomí, že Portal Horse nedohlíží, neřídí, nekontroluje ani nesleduje Uživatele a třetí osoby při výměně zboží a poskytování služeb, a souhlasíte s tím, že Portal Horse není odpovědný za nabízení tohoto zboží nebo poskytování těchto služeb. Jste-li Uživatelem nabízejícím zboží nebo služby, potvrzujete a zaručujete, že máte všechny potřebné licence a povolení pro nabízení daného zboží a poskytování služeb.

Pokud má Uživatel možnost přihlásit se nebo se účastnit událostí organizovaných jinými Uživateli nebo třetím osobami, kteří nejsou Uživateli, souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za chování jakéhokoliv účastníka nebo pořadatele těchto událostí. Nekontrolujeme, nepotvrzujeme ani jinak aktivně nepodporujeme žádné konkrétní události zveřejněné v našich Službách.

13. Práva k duševnímu vlastnictví

Portal Horse si vyhrazuje všechna svá práva k duševnímu vlastnictví ve Službách. Obchodní značky a loga použitá ve spojení se Službami jsou obchodními značkami jejich majitelů. Loga Portal Horse a jiné obchodní značky Portal Horse, značky služeb, grafiky a loga použitá v našich Službách jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Portal Horse.

14. Automatické zpracovávání informací

Informace a údaje, které poskytnete a které o Uživatelích máme, použijeme k tomu, abychom vám nabízeli doporučení spojení, obsahu a funkcí, které pro vás mohou být užitečné. Například používáme údaje a informace o vás k tomu, abychom vám doporučovali související zboží nebo služby.

15. Postoupení

Jsme oprávnění postoupit, jako celek či zčásti, svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek bez předchozího souhlasu Uživatele. Uživatel není oprávněn postoupit, jako celek či zčásti, jakákoli svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek.

16. Změny Podmínek a dalších dokumentů

Vyhrazujeme si právo jednostranně měnit nebo doplňovat Podmínky, Podmínky jednotlivých Služeb a naše Zásady ochrany soukromí.

Veškeré změny zveřejníme na webu https://portal.horse/ nebo v aplikaci Horse Portal v dostatečném časovém předstihu umožňujícím Uživatelům seznámit se s novým zněním Podmínek, Podmínek jednotlivých Služeb a Zásad ochrany soukromí.

Nové znění Podmínek, Podmínek jednotlivých Služeb a Zásad ochrany soukromí nabývá účinnosti dnem v něm vyznačených.

Nejpozději ke dni účinnosti nového znění Podmínek, Podmínek jednotlivých Služeb a Zásad ochrany soukromí projeví Uživatel souhlas s tímto novým zněním prostřednictvím jejich odsouhlasení v aplikaci Horse Portal.

Pokud Uživatel neudělí souhlas s novým zněním Podmínek, Podmínek jednotlivých Služeb a Zásad ochrany soukromí dojde ke dni účinnosti nového znění k ukončení Smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Portal Horse. Portal Horse v takovém případě zruší Uživatelský účet Uživatele.

17. Délka trvání a ukončení Smlouvy

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Smlouva může skončit výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy.

Ukončením Smlouvy ztrácí Uživatel právo na přístup ke Službám a jejich použití a k přístupu ke svému Uživatelskému účtu a Profilům jako i k dalšímu obsahu, který do svého Uživatelského účtu nebo kdekoli jinde do Služeb nahrál. Uživatelský účet a Profil Uživatele můžeme po ukončení Smlouvy smazat, je-li Uživatel zakladatelem anebo jediným Uživatelem plně oprávněným spravovat Profil spojený s jeho Uživatelským účtem.

Ukončení Smlouvy nemá vliv na platnost oddílů 10, 12, 13 a 19 těchto Podmínek.

Výpověď

Smlouvu je možné vypovědět prostřednictvím Uživatelského účtu, smazáním Uživatelského účtu nebo na základě písemného oznámení. Smlouva v takovém případě skončí potvrzením požadavku v Uživatelském účtu, potvrzením požadavku na smazání Uživatelského účtu nebo doručením písemného oznámení. Smlouva Uživatelů s předplaceným Předplatný, skončí uplynutím doby, na kterou mají Předplatné uhrazeno.

Smlouvu může vypovědět také Portál Horse smazáním Uživatelského účtu nebo trvalým zablokováním Uživatele z důvodu porušení Podmínek.

Odstoupení

Uživatel, který je spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, která počíná běžet dnem následujícím po odsouhlasení Podmínek Uživatelem. Odstoupení lze učinit prostřednictvím formuláře dostupného na webu https://portal.horse/ nebo v aplikaci Horse Portal.

Právo na odstoupení od Smlouvy Uživateli nevzniká, pokud v případě zakoupení Předplatného začne Uživatel Předplatné na základě svého výslovného souhlasu užívat před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

18. Řešení sporů se spotřebiteli

Orgánem dohledu v oblasti ochrany spotřebitele je Česká obchodní inspekce.

V případě sporu mezi Portal Horse a Uživatelem, který je spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na alternativní (mimosoudní) řešení takového sporu České obchodní inspekci.

Ústřední inspektorát – oddělení ADR se sídlem: Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz.

19. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Veškeré spory Portal Horse s Uživatelem vyplývající nebo týkající se této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup ke Službám a jejich užití realizováno.

Pro řešení soudních sporů mezi Portal Horse a Uživatelem, který není spotřebitelem, je příslušný Městský soud v Praze jako soud prvního stupně.

Pro řešení soudních sporů mezi Portal Horse a Uživatelem, je příslušný obecný soud spotřebitele. Spotřebitel je vždy oprávněn zahájit řízení u soudu příslušného dle svého bydliště.

20. Oddělitelnost

Je-li nebo stane-li se některé ujednání těchto Podmínek nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným nebude tím dotčena zákonnost, platnost a vymahatelnost ostatních ujednání těchto Podmínek.

21. Stížnosti týkající se obsahu

Respektujeme práva k duševnímu vlastnictví ostatních. Vyžadujeme, aby informace zveřejněné Uživateli byly přesné a neporušovaly práva k duševnímu vlastnictví nebo jiná práva třetích stran.

Pokud se při používání Služeb setkáte s obsahem porušujícím tyto Podmínky nebo jinak závadným obsahem, můžete tento obsah nahlásit v aplikaci Horse Portal, tlačítkem Nahlásit příspěvek. V případě, že zjistíme závadnost nahlášeného obsahu, uděláme vše proto, abychom jej co nejdříve odstranili a vyvodili případné důsledky pro Uživatele, který daný obsah zveřejnil.

22. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2024.